Návštěvní řád

Všichní návštěvníci Státního hradu a zámku Český Krumlov jsou povinni řídit se při pohybu v jeho areálu platným návštěvním řádem.

Národní památkový ústav

územní památková správa v Českých Budějovicích

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 
Státní hrad a zámek Český Krumlov (dále jen „objekt“)Článek 1 – PŘÍSTUPNOST PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

Areálem se rozumí celý památkový objekt, tedy všechny budovy, nádvoří, komunikace, park, zahrady a další části objektu (dále jen „areál“). Vstupem do areálu se návštěvník zavazuje respektovat tento návštěvní řád a řídit se pokyny pověřených pracovníků správy památkového objektu.Areál se podle přístupnosti dělí na tři části:

části objektu volně přístupné veřejnosti
části objektu přístupné pouze po zaplacení vstupného tzv. „prohlídkové okruhy“
části objektu veřejnosti nepřístupné


Článek 2 - ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

Pokladna objektu je v návštěvní dny otevřena od 9:00 do 15:30 hodin (v měsících duben- květen a září - říjen) a do 16:30 hodin (v měsících červen - srpen).
Čas zahájení jednotlivých prohlídek a aktuální informace o prohlídkových okruzích jsou uvedeny v pokladně objektu a na webových stránkách: www.zamek-ceskykrumlov.cz.
Prohlídkové okruhy se dělí na prohlídkové okruhy přístupné bez průvodce a prohlídkové okruhy přístupné pouze s průvodcem.
Intervaly mezi jednotlivými prohlídkami určuje správa památkového objektu. Návštěvnická kapacita prohlídkových okruhů i objektu samotného je limitována provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.


Článek 3 - VSTUPNÉ

Za prohlídku zpoplatněných částí areálu se platí vstupné předem. Vstupné a slevy, které jsou z něj poskytovány, stanovuje cenový výměr platný pro příslušný rok vydaný Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Českých Budějovicích. Cenový výměr je k nahlédnutí v pokladně památkového objektu.
Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny obdrží hromadnou vstupenku).
Zakoupené vstupenky nelze vrátit ani vyměnit.
Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkový okruh, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.


Článek 4 - PROHLÍDKA PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

Při prohlídce exteriérů a interiérů návštěvníci věnují zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, popřípadě jiným rizikům, která odpovídají historické podstatě památkového objektu. Návštěvník je povinen v nejvyšší míře dbát o bezpečnost svoji, svých dětí a případně dalších jemu svěřených osob. Za nepříznivého počasí, větru a v zimě je návštěvník povinen dbát o zvýšenou opatrnost před pádem větví, sněhem a náledím.
Z důvodu nepříznivého počasí nebo kritických technických problémů, může správa památkového objektu část objektu uzavřít.
Dětem do 15 let je povolen vstup do areálu pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let, která zodpovídá za soulad chování dítěte s požadavky návštěvního řádu.
V interiérech památkového objektu je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách.
Tlumočit výklad průvodce je povoleno pouze po předchozí domluvě a pouze v případě, že není možno cizojazyčný výklad zajistit průvodcem památkového objektu, cizojazyčným textem nebo případně poskytovanými audiozařízeními. Při tlumočení je třeba vždy dbát na etiketu a zásady slušného chování vůči ostatním návštěvníkům.   

 
Článek 5 - OCHRANA A BEZPEČNOST KULTURNÍCH PAMÁTEK 

Návštěvníci jsou povinni řídit se v objektu pokyny zaměstnanců správy památkového objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z areálu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je areál neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle zákona a obecně závazných předpisů.
Pro ochranu objektu, návštěvníků a kulturního mobiliáře jsou vybrané venkovní a vnitřní prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem.
Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do areálu objektu zcela zakázán.
Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu.
V interiérech památkového objektu je zakázáno kouření a jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. V případě požáru nebo jiné mimořádné události jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pověřených pracovníků správy památkového objektu. Kouření v exteriérech může být dále upraveno specifickým ustanovením tohoto návštěvního řádu.
Z důvodu bezpečnosti je návštěvníkům zakázáno vnášet do interiérů objektu jakékoli chladné, střelné, či palné zbraně a výbušniny včetně jakýchkoli jejich replik.
Do instalovaných interiérů je zakázán přístup s objemnými zavazadly, nevhodnou pokrývkou hlavy, taškami, deštníky a zvířaty.
V okamžiku zjištění ztráty, či poškození vystaveného mobiliáře během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým nezbytným bezpečnostním opatřením, vyčkat příjezdu Policie ČR a dbát jejích pokynů (případně i osobní prohlídky provedené příslušníky Policie ČR).
Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho kulturní mobiliář i jiný majetek v areálu. Zejména je zakázáno:
dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát, malovat a rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat;
rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu objektu. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného;
jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiérech památkového objektu, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem atd.;
vhazovat cokoli, studní, trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, tábořit v areálu, vylepovat zde plakáty, propagovat zde jakékoli zboží, služby, nebo aktivity a jinak narušovat klid a pořádek a
jezdit v areálu objektu jakýmikoli jednostopými nebo dvoustopými vozidly (výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižené a dětské kočárky). Jízdní kola lze v areálu odkládat pouze na k tomu vyhrazených místech.
parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory a veřejná parkoviště;
dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení, hasicích přístrojů a jakýchkoli dalších technických zařízení.
Volný pohyb psů a jiných zvířat v areálu není dovolen, jejich přístup do interiérů památkového objektu je zakázán.
V interiérech památkového objektu, či případně dalších vyznačených prostorách areálu je fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace za užití blesku, stativu, selfie tyčí, nebo jakékoli další osvětlovací a pomocné techniky zakázáno. Jakékoli fotografie, video či jinou dokumentaci pořízené v areálu je zakázáno používat ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Českých Budějovicích. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje tato územní správa výjimku na základě písemné žádosti.
V celém areálu je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vedoucího správy památkového objektu.
Geocaching a s tím spojené aktivity a pořádání jiných zážitkových her a her v přírodě je povoleno pouze se souhlasem vedoucího správy památkového objektu.
 
 
Článek 6 – SPECIFICKÁ USTANOVENÍ

Návštěvní řád nemá pro tento památkový objekt specifická ustanovení.


Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přání, pochvaly či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně na e-mail ceskykrumlov@npu.cz. Návštěvník má možnost svoji pochvalu, připomínku či dotaz vyjádřit ústně, písemně či telefonicky a obrátit se na Národní památkový ústav, územní památkovou správu v Českých Budějovicích.
Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na majetku v areálu odpovídá návštěvník Národnímu památkovému ústavu resp. správě památkového objektu dle platných právních předpisů. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu se řídí obecně platnými předpisy. Národní památkový ústav neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé v důsledku nerespektování tohoto návštěvního řádu.
Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu.
Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.
 
Správa památkového objektu,                         Národní památkový ústav,       
         PhDr. Pavel Slavko                                           Mgr. Petr Pavelec,Ph.D.
 vedoucí správy SHZ Český Krumlov       NPÚ ÚPS v  Českých Budějovicích

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.